4-ogen en oren principe Kinderopvang Allkidsz 0-4 jaar

Kinderopvang Allkidsz vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk. Vanaf juli 2013 moet de kindercentra (0 tot 4 jaar) aan de eisen die gesteld worden in dit principe voldoen. De GGD controleert hierop. De 4 ogen en oren principe is locatie specifiek uitgewerkt in het werkplan per locatie.

Het 4-ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven.

3-uursregeling:
Conform het convenant kwaliteit is het toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit mag op de volgende tijden:
• voor 9.30 uur
• tussen 12.30 en 15.00 uur
• na 16.30 uur

Voor een deel van de 'onderbezette' uren aan het begin en eind van de dag zullen de aanwezige kinderen in één groep gezamenlijk worden opgevangen door pedagogisch medewerkers met een z.g. vroege- of late dienst. Deze gezamenlijke opvang duurt bij voorkeur maximaal 1 uur per keer. Ook op dagen dat er op één of meerdere groepen een onderbezetting van kindplaatsen zijn, zullen geregeld groepen samengevoegd worden. Deze samenvoegingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer het maximum aantal kinderen voor die leeftijdsgroep en de beroepskracht-kind ratio niet wordt overschreden en de opvang op pedagogisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden oftewel, het welbevinden van de kinderen mag niet in het gedrang komen. Op deze manier kan het gezamenlijk opvangen een hele dag duren. Ouders worden, indien mogelijk van tevoren van deze samenvoeging op de hoogte gesteld of anders wordt bij de eigen stamgroep, waar de gezamenlijke opvang niet plaatsvindt, een briefje opgehangen waarop de ouders zien in welke groep/groepsruimte hun kind opgevangen wordt.

In de praktijk zal er met het samenstellen van de roosters per locatie met meer dan 1 groep altijd uitgegaan worden van openen en sluiten met minimaal 2 pedagogisch medewerkers en slechts in onvoorziene omstandigheden zal hiervan afgeweken kunnen worden. Gedurende de gehele periode waarop er kinderen die geplaatst zijn en door Allkidsz opgevangen worden aanwezig zijn, is het van belang dat er altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig is (naar de norm van beroepskracht-kind ratio) en een andere volwassene die ingezet kan worden in geval zich een calamiteit voordoet (dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker zijn die op de vestiging aanwezig is maar ook een vrijwilliger of leidinggevende). Gedurende de dag is de sociale controle op medewerkers en kinderen groot.

4 ogen-, oren en transparantie gedurende de dag

Transparantie
Kinderopvang Allkidsz heeft over het algemeen ruime locaties met veel glas. Het is een opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en mededelingen. Er zijn tussendeuren die open staan met zicht op de eigen groep, de buurgroep en de toiletruimte van kinderen. De deuren staan altijd open tijdens pauzetijd.

Personeelsbezetting
Allkidsz houdt zich aan de wettelijke regelgeving ten aanzien van de norm beroepskracht-kind-ratio. De inzet van stagiaires vergroot de aanwezigheid van ogen en oren. BOL Stagiaires staan nooit alleen op de groep. Op basis van hun beoordelingen en hun stageduur (bijv. 2e en 3e jaar) kunnen we besluiten om hen incidenteel in te zetten voor calamiteiten, werkoverleggen, en vakanties. NB: Stagiaires mogen nooit alleen met de kinderen op een uitstapje gaan of een boodschapje halen. Ook mogen zij nooit zonder toezicht van de beroepskracht kinderen naar bed brengen of verschonen.

Specifieke situaties
Gedurende een kinderdagverblijfdag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, bezetting qua kinderen en bezetting van pedagogisch medewerkers. Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het vier ogen en orenprincipe.

Beschrijving situaties:
Halve groepen met 1 pedagogisch medewerker.
Een halve groep bestaat uit 1 pedagogisch medewerker en het aantal kinderen volgens de beroepskracht-kind-ratio of minder:

    • Maximaal 5 baby's in een babygroep
    • Maximaal 8 peuters in een peutergroep
  • Bij meerdere halve groepen worden deze indien mogelijk samengevoegd zodat er 2 pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig zijn. Dit geldt voor de babygroepen en peutergroepen.
  • Waar mogelijk wordt gekeken naar de inzet van een stagiaire.
  • Bij 1 halve groep is de deur met buurgroep de gehele dag geopend, daarnaast wordt er onverwacht binnengelopen bij de halve groep door collega's of leidinggevende en natuurlijk in de ochtend en avondspits door de ouders.
  • Indien nodig kan een babyfoon gebruikt worden.

Breng en haal momenten tijdens de 3 uursregeling.
3 uur per dag alleen staan bij brengen en halen en pauzetijden, is bij regelgeving geregeld. Na en voor het gezamenlijk opvangen in de hal is de pedagogisch medewerker een half uur tot een uur alleen in de groep tot de 2e collega begint of de 1e collega naar huis gaat (rooster): tijdens deze drukke 'verkeersuren' is er een voortdurende inloop door ouders, zijn tussendeuren tussen de groepen open en hebben alle groepen transparante deuren en ramen zowel naar de gang/hal als naar buiten (dus niet beplakt met posters, berichten voor ouders e.d.).
Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties (je weet niet exact wanneer een ouder binnen- of langsloopt en hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.

De vroege middag:
Slaapruimte
De slaapruimten van de groepen is in principe altijd aangrenzend aan de groep en de pedagogisch medewerker houdt de slaapwacht op de groep.
Allkidsz heeft een werkinstructie waarin maatregelen genoemd staan over de slaapkamer. Daarin staan maatregelen zoals gebruik babyfoon en controleren van de slaapkamer. Maatregelen worden per situatie op maat ingezet.

Opblijvers worden in de pauze op één groep opgevangen. Dit is een zichtbare plek van de locatie waar ogen, oren en onverwacht binnenlopen het risico vekleint. Er is in principe één pedagogisch medewerker aanwezig (vanwege pauzetijd en slaapkamerdienst). Kortdurend alleen op de groep wordt opgelost door de tussendeur naar de buurgroep open te zetten, te melden dat jij of je collega even weg is. Momenten waarvoor deze afspraken gelden zijn bijvoorbeeld: kortdurend: even naar keuken/toilet o.i.d. melden/afstemmen bij/met buurgroep.