Relevante opleidingen en kwalificatie eisen

a) Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker:

MBO niveau
•    Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) *
•    Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) *
•    Pedagogisch Werker niveau 3 *
•    Pedagogisch werker 3 Kinderopvang *
•    Pedagogisch Werker niveau 4 *
•    Pedagogisch werker 4 Kinderopvang *
•    Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
•    Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
•    Onderwijsassistent *
•    Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) *
•    Sociaal-cultureel Werker (SCW) *

HBO niveau
•    Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) *Pedagogiek (HBO-bachelor) *
•    Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) *
•    Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) *
Indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

b) Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse of naschoolse opvang (BSO/NSO) kwalificeren naast de diploma’s onder a) en c) ook de volgende diploma’s:

MBO niveau
•    Sport- en bewegingsleider (niveau 3) *
•    Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) *
•    Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)

HBO niveau
•    Leraar lichamelijke oefening (ALO) *
•    Sport en Bewegen
•    Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs   
      of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) *
Indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

c) Hieronder worden de beroepsopleidingen vermeld waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker:

MBO niveau
Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of brancheopleiding:
•    A-Verpleegkundige *
•    Activiteitenbegeleider (AB) *
•    Activiteitenbegeleiding (AB) *
•    Agogisch Werk (AW)
•    akte hoofdleidster kleuteronderwijs *
•    akte Kleuterleidster A *
•    akte Kleuterleidster B *
•    Arbeidstherapie (AT) *
•    B-Verpleegkundige *
•    Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
•    Cultureel werk (CW) *
•    Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
•    Inrichtingswerk (IW) *
•    Kinderbescherming A *
•    Kinderbescherming B *
•    Kinderverzorging en Opvoeding *
•    Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) *
•    Kinderverzorgster (KV) *
•    Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending*
•    Kultureel werk (KW) *
•    Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB * of onder WEB)
•    Residentieel Werk (RW) *
•    Sociale Arbeid (SA *, SAII of SA2 *)
•    Sociaal Cultureel Werk
•    Sociaal Dienstverlener (SD) *
•    Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang * of onder WEB)
•    Sociale Dienstverlening (SD *, SA *, SAI of SA1 *)
•    Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) *
•    Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven *
•    Verpleegkunde *
•    Verpleegkunde A *
•    Verpleegkunde B *
•    Verpleegkunde Z *
•    Verpleegkundige *
•    Verplegende (VP)
•    Verpleging (VP) *
•    Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) *
•    Verzorgende beroepen (VZ) *
•    Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) *
•    Verzorging (VZ) *
•    Z-Verpleegkundige *

HBO niveau
•    Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding); *
•    Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs *
•    Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) *
•    Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) *
•    Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) *
•    Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte  
      A/B) *
•    Creatieve therapie (waaronder Mikojel) *
•    Cultureel Werk (CW) *
•    docent Dans *
•    docent Drama *
•    Educatieve therapie (Mikojel) *
•    Extramurale gezondheidszorg (EMGZ) *
•    Inrichtingswerk (IW) *
•    Jeugdwelzijnswerk *
•    Kinderverzorging en Opvoeding
•    Kreatief Edukatief Werk
•    Kunstzinnige therapie *
•    Lerarenopleiding Omgangskunde *
•    Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde *
•    Lerarenopleidng Verzorging/Huishoudkunde *
•    Maatschappelijk Werk (MW) *
•    Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) *
•    NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs) *
•    Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek *
•    Pedagogische Academie *
•    Verpleegkunde *