Pedagogisch beleidsplan

Allkidsz staat voor zorg en toewijding en voor gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheden. Samenwerking tussen AllKidsz en ouders is essentieel, evenals betrokkenheid en een heldere open communicatie waarin het waardevolste bezit, het kind aan de basis staat. Wij hebben immers "hart" voor de kinderen.

Op de dagopvang van Allkidsz wordt er gewerkt volgens het 'Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf Allkidsz. Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven door de beleidsmedewerker in samenwerking met directie en management en is voor iedereen die betrokken is bij het kinderdagverblijf. Het beleidsplan geeft in hoofdlijnen weer, op welke manier de pedagogisch medewerkers omgaan met kinderen tussen 0 t/m 4 jaar op het kinderdagverblijf. Op de buitenschoolse opvang wordt er weergegeven op welke wijze wij omgaan met kinderen tussen 4 t/m 13 jaar en is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden. De buitenschoolse opvang van AllKidsz werken binnen dezelfde kaders. Dit geldt voor o.a. het pedagogisch beleid en de kwaliteit van ons aanbod. Dit geeft ouders de zekerheid dat alle pedagogisch medewerkers op dezelfde wijze werken. In het beleid staat concreet beschreven hoe de pedagogisch medewerkers de visie zichtbaar maken op de werkvloer. Dit doen wij om de kwaliteit van de veiligheid te waarborgen.

Het beleidsplan is geen vaststaand gegeven, maar blijft zich in de loop der tijd ontwikkelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe pedagogische inzichten of signalen vanuit de branche kinderopvang. Door regelmatig werkoverleg en afstemming binnen het team van pedagogisch medewerkers, maar ook door vragen, opmerkingen en suggesties van ouders, is pedagogisch beleid continu een punt van aandacht en onderwerp van gesprek. Een pedagogisch proces is een continu vernieuwingsproces en zal binnen Allkidsz ook als zodanig worden benaderd.

U kunt hier het pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf downloaden.
U kunt hier het pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang downloaden.