Samenwerking met ouders

Voorafgaand aan de plaatsing vindt uitgebreid overleg plaats tussen de pedagogisch medewerker en ouders over de waarden en normen die beide partijen hebben in dit kader. Een goed contact met ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. Wij delen immers de opvoedingsverantwoordelijkheid met elkaar.

Bij het halen van de kinderen is er gelegenheid voor de pedagogisch medewerker en de ouders om elkaar kort over het kind te informeren. De pedagogisch medewerker kan mede hierdoor het welzijn en gedrag van het kind afleiden. Ouders bepalen uiteraard zelf de grens met betrekking tot datgene dat zij aan de pedagogisch medeweker willen door geven.

Bij AllKidsz hechten we er waarden aan dat ouders actief betrokken zijn bij de opvang. Voor kinderen is het belangrijk te weten dat hun ouders geïnteresseerd zijn in wat er dagelijks op de opvang gebeurt. Het is dan ook wenselijk dat u participeert aan de bijeenkomsten en activiteiten van de opvang.

Medezeggenschap
Ouders worden actief betrokken bij het beleid van de opvang. AllKidsz heeft als aanbieder daar ook belang bij. Zo kunnen wij u goed bedienen. Bij AllKidsz is het streven om een ouderraad te formeren op elke vestiging.
De ouderraad heeft de gelegenheid om advies uit te brengen over het voorgenomen besluit inzake:

  • De uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie met betrekking tot:- aantal kinderen per pedagogisch medewerkers, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten, inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
  • Algemeen pedagogisch beleidsplan van de organisatie, op gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • Het algemene voedingsbeleid van de organisatie
  • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Vaststelling of wijzigingen van een klachten regeling en het aanwijzen van de leden van de klachten commissie conform de Wet Klachtrecht
  • Wijziging van de prijs
  • Indien er wordt afgeweken op een van de punten, dan moet de houder/leidinggevende advies vragen aan de ouderraad van het betreffende kinderdagverblijf
  • De houder verstrekt de ouderraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft
  • De ouderraad heeft de mogelijkheid om ongevraagd te adviseren


AllKidsz heeft een klachten behandeling voor ouderraden. In de wet kinderopvang is dit artikel 60a opgenomen. Hierin staat nader omschreven hoe dit moet worden vorm gegeven.
Landelijk is er een voorbeeld reglement. Op de locatie van AllKidsz ligt deze voor alle ouders ter inzage en geeft u verder uitgebreide uitleg.
Per vestiging hebben wij een oudercommissie.